ภาษาเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อชีวิตมนุษย์ ภาษาได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  เนื่องจากมนุษย์เป็นสัตว์สังคมต้องอยู่ร่วมกัน มีปฏิสัมพันธ์และติดต่อสื่อสารกัน มนุษย์จึงจำเป็นต้องใช้ภาษาเพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจต่อกัน

ปัจจุบันหลายคนต้องการที่จะเรียนรู้ภาษาอื่นๆ เพิ่มเติม นอกเหนือจากภาษาประจำชาติของตน ส่วนหนึ่งก็เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ช่วยพัฒนาความคิดและทัศนคติของตนเอง รวมถึงใช้เพื่อการค้า การลงทุน หรือการประกอบอาชีพอีกด้วย

อย่างไรก็ดีภาษาแต่ละประเทศล้วนมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ไม่ว่าจะเป็นภาษาพูด หรือภาษาเขียน ซึ่งมีความยากง่ายแตกต่างกัน Science Illustrated จะพาคุณไปรู้จักกับ 5 อันดับ ภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลก เริ่มกันที่…

5.ภาษาเกาหลี

ภาษาประจำชาติของเกาหลี

สาเหตุความยาก: พยัญชนะและสระมีการออกเสียงถึง 3 แบบ คือธรรมดา ออกเสียงนาสิก ลงเสียงหนัก ขึ้นอยู่กับพยัญชนะต้นและตัวสะกด

4.ภาษาญี่ปุ่น

ภาษาประจำชาติของญี่ปุ่น

สาเหตุความยาก: ภาษาญี่ปุ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ภาษาเขียน มีพยัญชนะถึง 3 ชุด

3.ภาษาจีนแมนดาริน

ภาษาทางการของจีน

สาเหตุความยาก: ภาษาจีนแมนดารินมีการแบ่งเสียงวรรณยุกต์ 4 ลำดับ และมีตัวอักษรนับพันๆ ตัว

2.ภาษาจีนกวางตุ้ง

ภาษาจีนท้องถิ่น

สาเหตุความยาก: ภาษากวางตุ้งมีการแบ่งเสียงวรรณยุกต์ถึง 9 ลำดับและยังมีพยัญชนะพิเศษให้ต้องจดจำอีก

1.ภาษาอารบิก

ภาษาในกลุ่มภาษาฮามิโต-เซมิติก

สาเหตุความยาก: ไวยากรณ์ของภาษาอารบิกมีกฎมากมาย การอ่านออกเสียงก็ยากสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่คุ้นเคย

ข้อมูลในปี 2017

Top 5 ภาษาที่เรียนยากที่สุดในโลก?