นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินโดยการนำเซลล์ยีสต์ที่ผ่านการดัดแปลงพันธุกรรมมาเลี้ยงในถังขนาดใหญ่เพื่อให้มันสังเคราะห์อินซูลิน จากนั้นอินซูลินที่ได้ ก็จะถูกนำมาผ่านการกรอง และทำให้แห้งจนได้อินซูลินบริสุทธิ์ ที่พร้อมผสมกับน้ำและบรรจุในหลอดแก้วแอมพูล

ขั้นตอนและกระบวนการในการสังเคราะห์อินซูลิน

1.ยีนที่สร้างอินซูลินของมนุษย์ถูกใส่เข้าไปในสายดีเอ็นเอของยีสต์ ทำให้เซลล์ยีสต์ที่ถูกดัดแปลงพันธุกรรมสร้างอินซูลินออกมาตามกระบวนการสร้างโปรตีนของมัน

2.ยีสต์ถูกถ่ายลงไปเลี้ยงในถังปฏิกรณ์ชีวภาพขนาดใหญ่เป็นเวลา 72 ชั่วโมง ที่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สารอาหารจะถูกเติมลงไปในถังเรื่อยๆ เพื่อเลี้ยงยีสต์ให้เจริญเติบโตและสร้างอินซูลิน

3.หลังจากพ้น 72 ชั่วโมง ส่วนผสมในถังเลี้ยงเชื้อก็จะถูกนำมาปั่นแยกส่วนเพื่อแยกสารอาหาร, เซลล์ยีสต์ และอินซูลินออกจากกัน อินซูลินจะถูกนำไปทำให้แห้งในเตาแช่แข็ง เนื่องจากความร้อนจะทำลายอินซูลินซึ่งเป็นโปรตีน

4.ในที่สุดอินซูลินบริสุทธิ์ก็จะถูกนำมาผสมกับน้ำและบรรจุลงในหลอดแอมพูล ตอนใช้ ผู้ป่วยจะใส่หลอดแอมพูลเข้าไปในปากกาฉีดยาเพื่อฉีดอินซูลินเข้าเส้นเลือด

Did You Know? ผู้ป่วยโรคเบาหวานไม่ว่าจะเป็นชนิดที่ 1 หรือ 2 อาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน เพื่อช่วยร่างกายในการปรับระดับน้ำตาลในเลือด

อินซูลินเป็นฮอร์โมนหนึ่งที่ช่วยร่างกายในการปรับระดับน้ำตาลในเลือด อินซูลินจะช่วยไม่ได้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงเกินไป (hyperglycemia) หรือต่ำเกินไป (hypoglycemia) อินซูลินถูกค้นพบสำหรับการรักษาโรคเบาหวานในช่วงปี ค.ศ. 1920-1929 โดยก่อนหน้าที่จะมีการค้นพบอินซูลิน โรคเบาหวานนั้นไม่สามารถรักษาได้และผู้ป่วยต้องเสียชีวิต อย่างไรก็ดี เซลล์พิเศษในตับอ่อนของร่างกายที่ชื่อว่าเบต้า (beta cells) จะสร้างอินซูลินขึ้นมา และในเวลารับประทานอาหาร เซลล์เบต้าจะหลั่งอินซูลินออกมาเพื่อช่วยให้ร่างกายใช้น้ำตาลในเลือด หรือเก็บสะสมไว้ ผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะไม่สามารถสร้างอินซูลินได้เนื่องจากเซลล์เบต้าถูกทำลาย ส่วนผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 ก็ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้อย่างเพียงพอ หรือร่างกายไม่สามารถนำไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ดังนั้น ไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หรือ 2 ผู้ป่วยโรคเบาหวานอาจมีความจำเป็นที่ต้องใช้ยาฉีดอินซูลิน (สังเคราะห์ หรือจากธรรมชาติ) เพื่อช่วยร่างกายในการปรับระดับน้ำตาลในเลือด

Credit: www.endocrineweb.com

www.diabetes.co.uk

www.honestdocs.co

 

นักวิทยาศาสตร์สังเคราะห์อินซูลินได้อย่างไร?