นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยออสโลได้สแกนสมองขณะที่กลุ่มตัวอย่างทำสมาธิ กลุ่มตัวอย่างที่คัดเลือกเข้ามาในการศึกษานี้ทั้ง 14 คน เป็นผู้มีประสบการณ์ในการทำสมาธิ การทำสมาธิของกลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็นสองแบบคือ การทำสมาธิแบบกำหนดจิตและการทำสมาธิแบบปล่อยจิต ผู้ทำสมาธิแบบแรกจะต้องเพ่งสมาธิจดจ่อไปที่สิ่งใดสิ่งหนึ่ง เช่น คำสวดมนต์ส่วนสมาธิแบบหลังจะเป็นการทำจิตให้สงบและปล่อยให้ความคิดไหลล่วงโดยอิสระไม่ยึดติดกับสิ่งใด

ผลปรากฏออกมาอย่างน่าประหลาดใจว่า สมองของกลุ่มตัวอย่างที่ทำสมาธิแบบปล่อยจิตอิสระมีการทำงานมากกว่ากลุ่มที่ทำสมาธิแบบกำหนดจิต สมองส่วนที่มีการทำงานมากอย่างเห็นได้ชัดในการทำสมาธิแบบปล่อยจิต ได้แก่ สมองส่วนที่เกี่ยวข้อง กับความคิด ความจำ ความสนใจ และอารมณ์

ทำสมาธิแบบปล่อยจิตกระตุ้นสมองได้ดีกว่าทำสมาธิแบบกำหนดจิต?