โลกของเรามีทั้งส่วนที่เป็นมหาสมุทรและแผ่นพื้นทวีปที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเปลือกโลกบางบริเวณวางตัวต่ำกว่าเปลือกโลกบริเวณอื่นๆ ทำให้มันมีสภาพเป็นหลุม เป็นแอ่งน้ำ จึงไปกองรวมกันเกิดเป็นมหาสมุทรและทะเล ส่วนบริเวณที่เปลือกโลกอยู่สูง พื้นโลกก็จะลอยเหนือพ้นระดับน้ำกลายเป็นแผ่นพื้นดิน เปลือกโลกทั้งส่วนมหาสมุทรและแผ่นพื้นดินลอยอยู่บนชั้นแมนเทิลที่เรียกว่าเนื้อโลกตอนบนหรือชั้นฐานธรณีภาค (asthenosphere) เหมือนกับแผ่นไม้ลอยอยู่บนน้ำ

ชั้นแมนเทิลเป็นชั้นของโลกที่อยู่ระหว่างเปลือกโลกกับแก่นโลก แมนเทิลหรือเนื้อโลกส่วนใหญ่เป็นของแข็งแต่ที่ระดับความลึก 80-200 กิโลเมตรความดันและอุณหภูมิที่สูงมาก ทำให้เนื้อโลกมีสถานะเป็นของเหลวที่มีความหนืดสูง

เปลือกโลกพื้นมหาสมุทรเป็นบริเวณชั้นเปลือกโลกมีความหนาไม่มาก เปลือกโลกพื้นสมุทรมีความหนาแน่นเฉลี่ย 3.0 กรัม/ลูกบาศก์เมตร มันจมลึกลงไปในชั้นแมนเทิลเหมือนกับแท่งไม้เนื้อแข็งที่ลอยอยู่ปริ่มๆ น้ำ เนื่องจากมีความหนาแน่นน้อยกว่าน้ำเพียงนิดเดียว

เปลือกโลกแผ่นพื้นดินเป็นบริเวณที่เปลือกโลกมีความหนาแน่นเฉลี่ย 2.7 กรัม/ลูกบาศก์เมตร ทำให้มันลอยตัวอยู่บนชั้นแมนเทิลซึ่งสูงกว่าแผ่นเปลือกโลกพื้นมหาสมุทร เหมือนกับไม้ก๊อกที่เบากว่าน้ำมาก มันจึงลอยอยู่สูงเหนือระดับน้ำนั่นเอง

ทำไมเปลือกโลกจึงมีทั้งมหาสมุทรและแผ่นดิน