มีนกที่มีพิษบ้างหรือเปล่า? - Science Illustrated Thailand

เท่‹าที่รู้ไม่‹มีนกชนิดใดสามารถใช้เขี้ยวหรือหนามฉีดพิษเข้Œาสู่‹ศัตรูได้Œ แต่‹นกบางชนิดก็มีเนื้อ ขน หรือหนังที่เป็šนพิษ หากไปสัมผัสหรือกินมันก็จะเกิดอาการบวมชาที่ปาก หรือบาดแผล นกบางชนิดผลิตพิษด้วยตัวมันเอง เช‹ นกอีฟริตหัวฟ้‡ (blue-capped ifrits) นกไชรค์ธรัชเล็ก (Little shikethrush) ส่วนอีกกลุ่‹มจะสะสมพิษจากการบริโภคแมลงมีพิษ เช่‹ ห่‹านดำคอขาวปากแดง (African spur-winged goose) นกคุ่‹ (Quils) และนกพิโทวี่ (pitohuis) ซึ่งสะสมพิษของด้วงนํ้ามันไว้Œในเนื้อเยื่อ ตามบันทึกประวัติศาสตร์ นกพิษชนิดแรกที่มนุษย์รู้Œจักน่าจะเป็นนกคุ่มธรรมดา (Eurasian common quail) ชาวกรีกโรมันโบราณพบว่า หลายครั้งคนที่กินเนื้อนกคุ่‹มจะล้มป่วยรุนแรง อาการพิษจากการกินนกคุ่‹มที่มีชื่อเรียกว‹ coturnism ซึ่งมาจากคำว่‹ Coturnix ที่แปลว่านกคุ่มในภาษาละติน เชื่อกันว่าพิษ ของนกคุ่‹มมาจากต้Œนไม้Œมีพิษที่มันกินเข้Œาไป อย‹างไรก็ตาม นกคุ่‹มรวมถึงไข่‹ของมัน (ที่คนไทยเรียกว่าไข่‹นกกระทา) ที่เราบริโภคทุกวันนี้ถูกเลี้ยงในฟาร์มแทบทั้งหมด ดังนั้น มันจึงปลอดภัยไร้Œพิษ

Related Post

มีนกที่มีพิษบ้างหรือเปล่า?