เมื่อได้ยินคนทำเสียง “ซู่‹..ซู่‹…” หรือเสียงนํ้าไหลจริงๆ หลายคนจะรู้สึกปวดท้องฉี่ เหตุผลข้Œอหนึ่งที่อธิบาย ปรากฏการณ์นี้คือ “การตอบสนองแบบวางเงื่อนไข” (conditioned reflex) กล่‹าวคือในเวลาที่เรากำลังสบายตัวกับการได้Œปล่‹อยปั˜สสาวะที่เก็บกลั้นมานาน เสียงนํ้าปัสสาวะที่กระทบกับพื้นห้องนํ้าหรือโถสŒวมก็จะวิ่งเขŒาหูเราดัง “ซู่..ซู่‹…” สมองของเราจะบันทึกความสัมพันธ์ระหว่างความรู้Œสึกสบายกับเสียงนํ้าไหลเอาไว้Œ ฉะนั้นเมื่อได้Œยินเสียงนั้นอีกครั้ง เราก็จะรู้Œสึกอยากฉี่ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

ในปี‚ 1927 นักวิทยาศาสตร์ชาวรัสเซียที่ชื่อว่‹า อีวาน พัฟลอฟ ได้Œสาธิตการทดลองที่อธิบายถึง พฤติกรรมการตอบสนองแบบวางเงื่อนไขไว้Œเป็นครั้งแรก ทุกครั้งที่เขาให้Œอาหารสุนัข เขาจะสั่นกระดิ่งให้สุนัขได้Œยิน หลังจากทำเช่นนี้ซํ้าๆ กันหลายวัน เมื่อสุนัขได้Œยินเสียงกระดิ่ง นํ้าลายของมันก็จะไหลออกมา แม้Œจะไม่มีอาหารวางอยู่‹ตรงหน้าก็ตาม

พฤติกรรมการตอบสนองเช่นนี้เป็šนพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์หลายชนิด รวมทั้งมนุษย์ด้Œวย มันเป็šนส‹วนหนึ่งของสัญชาตญาณที่ทำให้Œเราตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซํ้าๆ กันได้Œอย่‹างรวดเร็ว

ทำไมเสียงนํ้าไหล “ซู่‹..ซู่‹…” ทำให้Œเรารู้สึกอยากฉี่?