<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>CULTURE</p><br><p class='caption-title'>มนุษย์เริ่มมีประเพณีผัวเดียวเมียเดียวตั้งแต่เมื่อไร?</p><br><p class='caption-detail'>นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าธรรมเนียมผัวเดียวเมียเดียว เริ่มในสังคมมนุษย์ราว 5,000 – 10,000 ปีที่แล้วซึ่งตรงกับสมัยที่มนุษย์เปลี่ยนวิถีชีวิตจากเร่ร่อนล่าสัตว์มาตั้งรกรากทำกสิกรรมและเริ่ม...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

CULTURE


CULTURE

มนุษย์เริ่มมีประเพณีผัวเดียวเมียเดียวตั้ง

นักประวัติศาสตร์และนักโบราณคดีสันนิษฐานว่าธรรมเนียมผัวเดียวเมียเดียว เริ่มในสังค...