<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>จริงหรือไม่ ? เหยื่อที่ใหญ่เกินไปจะทำให้วาฬตาย</p><br><p class='caption-detail'>วาฬในกลุ่มวาฬบาลีน เช่น วาฬสีน้ำเงินไม่มีฟันเป็นซี่ๆ ไว้เคี้ยวอาหาร อวัยวะที่ใช้กินอาหารของมันคือ “บาลีน” (Baleen) ซึ่งมีลักษณะเหมือนแผงขนแปรงหรือหวียาวๆ ห้อยลงมาจากด้านบนของปากบาลีน ทำหน้าที่กรองอาหา...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

จริงหรือไม่ ? เหยื่อที่ใหญ่เกินไปจะทำให้ว

วาฬในกลุ่มวาฬบาลีน เช่น วาฬสีน้ำเงินไม่มีฟันเป็นซี่ๆ ไว้เคี้ยวอาหาร อวัยวะที่ใช้...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>สละทุกอย่างได้เพื่อลูก</p><br><p class='caption-detail'>สัตว์ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไข่และลูกๆ ของพวกมันเอาไว้ตามลำพัง แต่สัตว์บางสปีชีส์ก็ประคบประหงมลูกน้อยของพวกมันดุจไข่ในหิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอาจมีกลยุทธ์ในการฝึกฝนลูกๆ ของพวกมัน ในขณะที่สัตว์กลุ่มอื...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

สละทุกอย่างได้เพื่อลูก

สัตว์ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไข่และลูกๆ ของพวกมันเอาไว้ตามลำพัง แต่สัตว์บางสปีชีส์ก็ประ...