<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมสุนัขถึงเป็นมิตรกับมนุษย์?</p><br><p class='caption-detail'>นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริการะบุว่าสุนัขมีลักษณะนิสัยเป็นมิตรโดยธรรมชาติซึ่งอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้พวกมันกลายเป็นเพื่อนที่ดีของมนุษย์ได้ สุนัขเลี้ยงที่เราพบเห็นกันทุกวันนี้ มีวิวัฒนาการมาจากสุนัขป่าเมื่อป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมสุนัขถึงเป็นมิตรกับมนุษย์?

นักวิทยาศาสตร์สหรัฐอเมริการะบุว่าสุนัขมีลักษณะนิสัยเป็นมิตรโดยธรรมชาติซึ่งอาจเป็...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมเสียงนํ้าไหล “ซู่‹..ซู่‹…” ทำให้Œเรารู้สึกอยากฉี่?</p><br><p class='caption-detail'>  เมื่อได้ยินคนทำเสียง “ซู่‹..ซู่‹…” หรือเสียงนํ้าไหลจริงๆ หลายคนจะรู้สึกปวดท้องฉี่ เหตุผลข้Œอหนึ่งที่อธิบาย ปรากฏการณ์นี้คือ “การตอบสนองแบบวางเงื่อนไข” (conditioned reflex) กล่‹าวคือในเวลาที่เรากำลัง...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมเสียงนํ้าไหล “ซู่‹..ซู่‹…” ทำให

  เมื่อได้ยินคนทำเสียง “ซู่‹..ซู่‹…” หรือเสียงนํ้าไหลจริงๆ หลายคนจะรู้สึกปวดท้อง...