<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>สละทุกอย่างได้เพื่อลูก</p><br><p class='caption-detail'>สัตว์ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไข่และลูกๆ ของพวกมันเอาไว้ตามลำพัง แต่สัตว์บางสปีชีส์ก็ประคบประหงมลูกน้อยของพวกมันดุจไข่ในหิน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางชนิดอาจมีกลยุทธ์ในการฝึกฝนลูกๆ ของพวกมัน ในขณะที่สัตว์กลุ่มอื...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

สละทุกอย่างได้เพื่อลูก

สัตว์ส่วนใหญ่มักจะทิ้งไข่และลูกๆ ของพวกมันเอาไว้ตามลำพัง แต่สัตว์บางสปีชีส์ก็ประ...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>ทำไมมูลของนกจึงเป็นสีขาว?</p><br><p class='caption-detail'>โดยมากมูลที่นกถ่ายออกมาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนหนึ่งเป็นสีเขียวหรือน้ำตาล อีกส่วนมีสีขาวๆ ส่วนที่เป็นสีน้ำตาลก็คือกากอาหารที่เป็นมูลเหมือนมูลของสัตว์อื่นๆ ขณะที่ส่วนสีขาวคือปัสสาวะของนก ซึ่งออกมาในร...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

ทำไมมูลของนกจึงเป็นสีขาว?

โดยมากมูลที่นกถ่ายออกมาจะแบ่งออกเป็นสองส่วน  ส่วนหนึ่งเป็นสีเขียวหรือน้ำตาล อีกส...