<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>MEDICINE</p><br><p class='caption-title'>ภาวะโคม่าโดยตั้งใจคืออะไร?</p><br><p class='caption-detail'>ภาวะโคม่าโดยตั้งใจในทางการแพทย์เป็นการสลบอย่างลึกที่สุด ซึ่งแพทย์ลดการทำงานของสมองจนผู้ป่วยไม่สามารถถูกปลุกหรือตอบสนองต่อสิ่งปลุกเร้าได้ ในภาวะโคม่าโดยตั้งใจ คลื่นหัวใจ ความดันโลหิต และสมองจะถูกควบคุม...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

MEDICINE


MEDICINE

ภาวะโคม่าโดยตั้งใจคืออะไร?

ภาวะโคม่าโดยตั้งใจในทางการแพทย์เป็นการสลบอย่างลึกที่สุด ซึ่งแพทย์ลดการทำงานของสม...

<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>โดนน็อกหมัดเดียว ลืมชื่อตัวเองไปเลย</p><br><p class='caption-detail'>หากโดนต่อยที่ศีรษะอย่างแรง สมองก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการเก็บหรือเรียกคืนความทรงจำ ผู้ป่วยที่มีอาการความจำเสื่อมอาจจะจำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบตัวได้เพียงช่วงสั้นๆ และก็ลืมไปแทบจะในทันที ไม่มีการเก็...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

โดนน็อกหมัดเดียว ลืมชื่อตัวเองไปเลย

หากโดนต่อยที่ศีรษะอย่างแรง สมองก็อาจจะสูญเสียความสามารถในการเก็บหรือเรียกคืนความ...