<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>NATURE</p><br><p class='caption-title'>พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?</p><br><p class='caption-detail'>ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่งก้านสาขาออกไปจนกระทั่งพบโครงสร้างที่เหมาะสำหรับการปีนป่ายขึ้นไปให้ดอกของมันได้รับแสงสว่าง หากมันไม่เลื้อยขึ้นสูง ลำต้นขอ...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

NATURE


NATURE

พืชสามารถเลื้อยขึ้นสู่ที่สูงได้อย่างไร?

ไม้เถาและไม้เลื้อยมีลักษณะเหมาะสมกับการดำรงชีวิตบนพื้นป่า โดยมันจะเติบโตขยายกิ่ง...