<i class='fa fa-sort-desc fa-2x' aria-hidden='true'></i><br><p class='caption-categories'>WHAT'S ON</p><br><p class='caption-title'>งานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านกิจการอวกาศ “Space: Message from the Sky”</p><br><p class='caption-detail'>ในปัจจุบันกิจการด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมวิทยา วิทยาศาสตร์ ตลอดจนด้านความมั่นคงของประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเกี่ยวข้องกับกิจกรรมด้านดาวเทียม ซึ่งเป...<br><p class='caption-readmore'>อ่านต่อ</p></p>

WHAT'S ON


WHAT'S ON

งานสัมมนาและแสดงนิทรรศการนานาชาติด้านกิจก

ในปัจจุบันกิจการด้านอวกาศและเทคโนโลยีอวกาศมีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ทั้งในด้า...