ทุกวันนี้ เราใช้พื้นที่มหาศาลเพื่อผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพเอทานอล เชื้อเพลิงนี้เติบโตอย่างรวดเร็วในระยะหลัง ในปี 2013 มีการผลิตน้ำมันเอทานอลชีวภาพถึง 89,000 ล้านลิตร น้ำมันเอทานอลชีวภาพส่วนใหญ่นั้นผลิตจากผลิตภัณฑ์อาหาร เช่น ถั่วเหลืองและอ้อย แต่นักวิทยาศาสตร์หลายทีมกำลังทำงานเพื่อหาวิธีย่อยขยะอย่างฟาง ใบไม้ และรากไม้ ให้กลายเป็นเชื้อเพลิงชีวภาพ กระบวนการนี้ซับซ้อนกว่า เพราะวัสดุเหล่านี้มีน้ำตาลน้อยกว่าอาหาร ฟางมีไฟเบอร์มาก ไฟเบอร์ คือน้ำตาลที่ซับซ้อน แต่เอนไซม์สามารถย่อยไฟเบอร์ที่ย่อยยากนี้ได้โดยใช้เทคโนโลยีที่ก้าวหน้าที่สุด นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถสกัดเอทานอลได้ 0.3 ลิตร จากฟางแห้ง 1 กิโลกรัม

ฟางคือน้ำมันใหม่