ที่ทิ้งขยะในสหรัฐอเมริกาทางตะวันตกได้รับขยะสัปดาห์ละ 35,000 ตัน จากเมืองซีแอตเทิลและพอร์ตแลนด์ ขยะบางส่วนถูกเผาเป็นจุณแล้วส่งไปยังโรงงานพิเศษ ขยะจากครัวเรือนถูกเผาด้วยความร้อนราว 800 องศาเซลเซียสในเตาเผา แล้วมีการเติมออกซิเจนและไอน้ำเข้าไป ทำให้ขยะร้อยละ 80 เปลี่ยนเป็นก๊าซ ส่วนที่เหลือเพิ่มความร้อนเป็น 10,000 องศา โดยใช้กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิที่สูงมากจะเปลี่ยนขยะให้อยู่ในสถานะพลาสมา ซึ่งทำให้ขยะแตกตัวเป็นอะตอม จะเกิดก๊าซเพิ่มขึ้น ขณะที่โลหะหลอมไหลไปอยู่ที่ก้นเตา สารพิษจะถูกกักเอาไว้

ในขณะที่พลาสติกก็สามารถทำให้เกิดน้ำมันได้ โดยมีบริษัทใหม่ๆ จำนวนหนึ่งเชี่ยวชาญในกระบวนการย้อนกลับด้วยการเปลี่ยนขยะพลาสติกเป็นน้ำมัน บริษัทอเมริกันชื่อเอนวิออน (Envion) ได้พัฒนากระบวนการทางเคมีโดยการให้ความร้อนกับพลาสติกในสภาพแวดล้อมที่ปลอดออกซิเจน จึงทำให้พลาสติกย้อนกลับมาเป็นของเหลวคล้ายน้ำมัน โรงงานชนิดนี้จะมีวัตถุดิบเหลือให้ใช้ไปอีกนาน เพราะในสหรัฐอเมริกาประเทศเดียวก็มีการทิ้งขยะพลาสติกปีละ 50 ล้านตันแล้ว

เผาขยะให้วอดที่ 10,000 องศาเซลเซียส