นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ร่วมกับ AUA Language Center ขอชวนน้องๆที่สนใจในวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ อายุ 10-14 ปี มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับ Science Camp Hand on Experience by Science Illustrated เปิดโลกวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ Science Summer Camp Singapore 

ร่วมออกเดินทางไปกับ Science Illustrated นำทริปโดยบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Science Illustrated ในระหว่างวันที่ 25 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 นี้ เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน 

 


SI พาน้องๆ ท่องประเทศสิงคโปร์ กิจกรรม
มีอะไรบ้างไปดูกันเลย!!

– เรียนที่ SAA GLOBAL Education โรงเรียนชื่อดังระดับโลก กับ คลาส Workshop พิเศษเฉพาะคลาสนี้ ปฏิบัติจริง รู้จริง เข้าใจง่าย สนุกสนาน และได้ภาษา

– ทัศนศึกษาวิทยาศาตร์ครบทุกสถานที่ที่ไม่ควรพลาด 

 ครูพี่เลี้ยงคุณภาพดูแลใกล้ชิด 24 ชั่วโมง ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

– พิเศษ!! เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับ และนำภาษาอังกฤษมาใช้ โดยโรงเรียนสถานสอนภาษา AUA เป็นเวลา 2 วันเต็มก่อนออกเดินทาง 

– อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลาย นานาชาติ

– รับสมัครน้องๆ เพียง 20 ท่านเท่านั้น อายุระหว่าง 10-14 ปี

– สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นของชาวสิงคโปร์อย่างแท้จริง

– ที่พักสะอาด ใกล้สถาบันการสอน

– เดินทางโดยสายการบินแห่งชาติ การบินไทย

 


ราคาพิเศษเพียง 68,000 บาท ปิดรับสมัครภายใน 1 มีนาคม นี้เท่านั้น
 ***รับประกันคุณภาพจากนิตยสาร Science Illustrated

ราคานี้รวม

*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ-สิงคโปร์ (สายการบินไทย) และค่าภาษีสนามบิน

*ค่าลงทะเบียนและค่าเรียน Workshop วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

*ค่าทัศนศึกษา ค่ากิจกรรมการท่องเที่ยว ค่ารถ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม

*ค่าที่พัก (4 คน ต่อ 1 ห้อง) ตลอดระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

*ค่าอาหาร 3 มื้อ พร้อมน้ำ 1 ขวดในระหว่างการทัศนศึกษาทุกวัน

*ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุ และวงเงินค่ารักษาพยาบาล 2,000,000 บาท

*ค่ารถรับ-ส่งตามที่ระบุในโปรแกรมในประเทศสิงคโปร์

*ปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อม และรับของที่ระลึก

*เจ้าหน้าที่จากนิตยสาร Science Illustrated และเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลที่มีประสบการณ์จาก บริษัท IBRAIN Education and Travel เป็นผู้นำและดูแลน้องๆ ตลอดการเดินทาง

*หมวกแก๊ป Si Camp hands on experience

 ราคานี้ไม่รวม

*ค่าทำหนังสือเดินทาง

*ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าช้อปปิ้ง ค่าโทรศัพท์ และค่ารักษาพยาบาล

*ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่านเท่านั้น)

*ค่าเดินทางไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

*บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมทัศนศึกษาตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศและความปลอดภัยของนักเรียนเป็นสำคัญ

*ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หากต้องการหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรมท่องเที่ยวนอกเหนือจากตารางที่กำหนด

*บริษัทฯ ขอยกเลิกกิจกรรมถ้าผู้สมัครเข้าร่วมไม่เกิน 10 ท่านขึ้นไป

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่นี่ http://scienceillustratedthailand.com/wp-content/uploads/2018/02/Science-Camp-Singapore-2018-application.pdf

ขั้นตอนการสมัคร

1.กรอกใบสมัครและแนบสำเนา Passport ส่งมาที่ นิตยสาร Science Illustrated

2.ชำระมัดจำ 10,000 บาทในวันสมัคร *

3.ชำระค่าโครงการส่วนที่เหลือภายในวันที่ 15 มี.ค. 61 มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ **

* กรณียกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจากชำระค่ามัดจำ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี 

* กรณียกเลิกการเข้าร่วมโครงการ หลังจากชำระค่าโครงการทั้งหมด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่าเข้ารวมโครงการแล้วแต่กรณี ตามความเหมาะสม โดยจะคืนเฉพาะค่าโครงการหลังหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ชำระไปแล้วเท่านั้น 

* หากผู้สมัครได้เดินทางไปแล้ว และต้องการกลับก่อนกำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการได้

วิธีการชำระเงิน

โอนเงินเข้าบัญชีสะสมทรัพย์ในนาม บริษัท โพสต์ อินเตอร์ เนชั่นแนล มีเดีย จำกัด
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาพระราม 4 เลขที่บัญชี 096-233814-1
และส่งหลักฐานการโอนเงินพร้อมระบุชื่อ-ที่อยู่ และเบอร์โทร มาที่ inbox ในเพจ Science Illustrated

ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด โทร. 02-616-4688,4754 / FB : Inbox Science Illustrated  

Science Camp Hand on Experience by Science Illustrated