บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) และสถาบันคีนันแห่งเอเซีย สานต่อความสำเร็จโครงการ “Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์” สู่ปีที่ 2 เดินหน้าผลักดันและสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนในการประกอบอาชีพในสาขาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็ม ผ่านนิทรรศการแบบอินเทอร์แอคทีฟ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชนทั่วประเทศได้เรียนรู้ 10 อาชีพน่าสนใจในสาขาสะเต็ม ที่ไม่ซ้ำกับปีแรก พร้อมด้วยกิจกรรมทดสอบเชิงอาชีพและพบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบของแต่ละอาชีพอย่างเป็นกันเอง เพื่อสร้างพลังคนในสาขาสะเต็ม อันเป็นรากฐานสำคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

รศ.นพ. สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่าขณะที่ประเทศไทยกำลังเดินหน้าตามแผนยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล สู่ระบบเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเตรียมความพร้อมเยาวชนรุ่นใหม่ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับการทำงานในศตวรรษที่ 21 และสอดรับกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมที่จะปรับเปลี่ยนมาใช้เทคโนโลยีขั้นสูง โดยสอดคล้องกับภารกิจหลักของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมของประเทศ เพื่อสร้างปัญญาในสังคม อันจะนำไปสู่การพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

ด้าน ผศ.ดร. รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) เปิดเผยว่าอาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาประเทศในหลายๆ ด้าน ความต้องการบุคลากรที่มีความรู้และทักษะด้านสะเต็มจึงมีเพิ่มมากขึ้นในทุกๆ ปี ซึ่งการดำเนินโครงการ ‘Enjoy Science Careers: สนุกกับอาชีพวิทย์ร่วมกับเชฟรอนและสถาบันคีนันแห่งเอเซียในปีที่ผ่านมา ตลอดจนการจัดนิทรรศการในงานคาราวานวิทยาศาสตร์ อพวช.ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี คาดว่าภายในหนึ่งปีจะมีเยาวชนได้รับประโยชน์จากโครงการนี้กว่า 200,000 คน”

สำหรับในปีนี้โครงการได้คัดเลือกอาชีพที่น่าสนใจและสอดคล้องกับแผนพัฒนาประเทศไทยในยุค 4.0 ซึ่งอาจยังไม่เป็นที่รู้จักมากนักมาจัดแสดงผ่านนิทรรศการอินเทอร์แอคทีฟ โดยมี 10 อาชีพใหม่ ที่น่าสนใจและจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากในอนาคต ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย วิศวกรระบบดาวเทียม วิศวกรหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ นักวิจัยวัสดุนาโน ผู้ดูแลสมรรถภาพนักกีฬา วิศวกรระบบราง วิศวกรเสียง เกษตรกรยุคใหม่ นักวิทยาศาสตร์ข้อมูล และนักวิเคราะห์การลงทุน

โดยทั้ง 10 อาชีพนี้ จะเน้นให้เยาวชนได้เรียนรู้ผ่านนิทรรศการและกิจกรรม รวมถึงได้พบปะพูดคุยกับบุคคลต้นแบบที่ประสบความสำเร็จในอาชีพนั้นๆ พร้อมสนุกและเรียนรู้ไปกับการใช้อุปกรณ์และเครื่องมือของอาชีพต่างๆ ที่ใช้ในภาคปฏิบัติงานของจริง เพื่อมุ่งหวังว่าเมื่อเยาวชนเข้าร่วมกิจกรรมของนิทรรศการชุดนี้แล้ว จะมีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นต่อไป

คุณสิริวิมล ชื่นบาล ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด หนึ่งในบุคคลต้นแบบทางอาชีพของโครงการ กล่าวเพิ่มเติมว่าการเรียนรู้ในสาขาสะเต็มสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย หนึ่งในนั้นคืออาชีพผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย ซึ่งมีแนวโน้มเป็นที่ต้องการมากขึ้นในอนาคต โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมที่ต้องใช้เครื่องจักรหรือสารเคมีในการผลิต ซึ่งหากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นก็จะส่งผลกระทบทั้งต่อผู้ปฏิบัติงาน ชุมชน และสิ่งแวดล้อม อาชีพนี้จึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการป้องกันและดูแลความปลอดภัยของเพื่อนพนักงาน ตลอดจนสิ่งแวดล้อม และชุมชน ด้วยการประเมินอันตรายจากการทำงาน กำหนดระบบการจัดการ และควบคุมมาตรฐานในการป้องกันที่เหมาะสม ตลอดจนรับรองความปลอดภัยให้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ  ซึ่งเป็นอาชีพที่สามารถทำได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ทั้งยังมีโอกาสของความก้าวหน้าทางการงานที่เท่าเทียม โดยหัวใจสำคัญแห่งความสำเร็จของอาชีพนี้คือความสามารถในการบูรณาการองค์ความรู้ด้านต่างๆ เพื่อคิดวิเคราะห์ วางแผน และป้องกันอันตรายจากการทำงานและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณอาทิตย์ กริชพิพรรธ ผู้จัดการใหญ่ฝ่ายสนับสนุนธุรกิจ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าวว่า “โครงการ Enjoy Science Careers จะเปิดโอกาสให้เยาวชนได้รู้จักกับอาชีพในสาขาสะเต็ม ได้เห็นว่าการเรียนในสาขาสะเต็มมีเส้นทางสายอาชีพที่มากมายและเปิดกว้าง เกิดเป็นแรงบันดาลใจที่จะศึกษาต่อและประกอบอาชีพสะเต็มในสาขานี้ต่อไปในอนาคต เพื่อสร้างพลังคนในสาขาสะเต็มที่มีคุณภาพ อันเป็นรากฐานสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่สังคมแห่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมตามยุทธศาสตร์ไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล

ผู้ที่สนใจสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของโครงการได้ทาง www.nsm.or.th และเพจเฟซบุ๊ก Enjoy Science Careers

Enjoy Science Careers ปี 2 เปิดประสบการณ์การเรียนรู้อาชีพวิทย์แสนสนุก จุดประกายความสนใจสะเต็มศึกษา