นิตยสารไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด ร่วมกับ AUA Language Center ขอชวนน้องๆที่สนใจในวิทยาศาสตร์และภาษาอังกฤษ อายุ 10-14 ปี มาร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษกับ Science Camp Hand on Experience by Science Illustrated เปิดโลกวิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆในช่วงปิดเทอมกับ Science Camp Singapore  ร่วมออกเดินทางไปกับ Science Illustrated  ในระหว่างวันที่ 7 ตุลาคม – 14 ตุลาคม 2561 นี้ เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน

SI พาน้องๆ ท่องประเทศสิงคโปร์ กิจกรรมมีอะไรบ้างไปดูกันเลย!!

– เรียนที่ Newton show เป็นค่ายวิทยาศาสตร์ที่มีประสบการณ์มากกว่า 10ปี มากที่สุดในสิงคโปร์ พร้อมคลาส Workshop ที่ปฏิบัติจริง รู้จริง เข้าใจง่าย สนุกสนาน และได้ภาษา

– ทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ครบทุกสถานที่ที่ไม่ควรพลาด

– ครูพี่เลี้ยงคุณภาพดูแลใกล้ชิด 24 ชั่วโมง

– พิเศษ!! เรียนเพิ่มเติมเพื่อปรับพื้นฐานและนำภาษาอังกฤษมาใช้ โดยโรงเรียนสถานสอนภาษา AUA เป็นเวลา 2 วันเต็มก่อนออกเดินทาง

– อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลาย นานาชาติ

– รับสมัครน้องๆ เพียง 20 ท่านเท่านั้น อายุระหว่าง 10-14 ปี

– สัมผัสถึงความเป็นท้องถิ่นของชาวสิงคโปร์อย่างแท้จริง

– พักโรงแรมหรูระดับ 4 ดาว ใจกลางเมืองสิงคโปร์

ราคาพิเศษเพียง 75,000 บาท ปิดรับสมัครภายใน 20 สิงหาคม นี้เท่านั้น ***รับประกันคุณภาพจากนิตยสาร Science Illustrated

สมัครเลยที่นี่  https://goo.gl/D9MXZw

ราคานี้รวม

*ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – สิงคโปร์ และค่าภาษีสนามบิน

*ค่าลงทะเบียนและค่าเรียน Workshop วิทยาศาสตร์-ภาษาอังกฤษ

*ค่าทัศนศึกษา ค่ากิจกรรมการท่องเที่ยว ค่ารถ และค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามโปรแกรม

*ค่าที่พัก (2 คน ต่อ 1 ห้อง) ตลอดระยะเวลา 8 วัน 7 คืน

*ค่าอาหาร 3 มื้อ พร้อมน้ำ 1 ขวดในระหว่างการทัศนศึกษาทุกวัน

*ค่าประกันการเดินทาง คุ้มครองอุบัติเหตุ และวงเงินค่ารักษาพยาบาล

*ค่ารถรับ-ส่งตามที่ระบุในโปรแกรมในประเทศสิงคโปร์

*ปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเพื่อเตรียมความพร้อม และรับของที่ระลึก

*เจ้าหน้าที่จากนิตยสาร Science Illustrated และไกด์ท้องถิ่นที่มีประสบการณ์ เป็นผู้นำและดูแลน้องๆ ตลอดการเดินทาง

ราคานี้ไม่รวม

*ค่าทำหนังสือเดินทาง

*ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าช้อปปิ้ง ค่าโทรศัพท์ และค่ารักษาพยาบาล

*ค่าน้ำหนักกระเป๋าที่เกินกว่าสายการบินกำหนด (20 กก. ต่อท่านเท่านั้น)

*ค่าเดินทางไป-กลับ สนามบินสุวรรณภูมิ

หมายเหตุ

*กรณียกเลิกการเข้าร่วมโครงการหลังจากชำระค่ามัดจำ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจำทุกกรณี
*กรณียกเลิกการเข้าร่วมโครงการ หลังจากชำระค่าโครงการทั้งหมด บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่า เข้าร่วมโครงการแล้วแต่กรณีตามความเหมาะสม โดยจะคืนเฉพาะค่าโครงการหลังหักค่าใช้จ่ายที่บริษัทได้ชำระไปแล้วเท่านั้น
*หากผู้สมัครได้เดินทางไปแล้ว และต้องการกลับก่อนกำหนดไม่ว่ากรณีใดๆ ไม่สามารถขอคืนค่าเข้าร่วมโครงการได้
*บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า (โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้)

*กรณีที่คณะไม่ครบจำนวน 10 ท่านทางบริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทางโดยทางบริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทาง

 

Science Camp Hand on Experience by Science Illustrated Gen 2